تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

زبان و اسرار

آدمی مخفی است در زیر زبان این زبان، پرده به درگاه دهان
چون که بادی پرده را در هم کشید سر صحن خانه شد بر ما پدید