تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثرات ترک احسان به والدین‏

ألعقوق یعقب القله و یؤدی الی الذله؛(649) ترک احسان به پدر و مادر موجب تنهائی و منتهی به خواری می‏شود.