تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ارزش ذکر

از عمر همان بود که در یاد تو بودم باقی همه لهو است و فسون است و فسانه