تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تقوی و ترس از خدا

هر آن جانی که بر تقوی است پا بند رهاند از هوا جانش خداوند
هلا تقوی و ترس از خداوند رها سازد بمحشرتان زهر بند