تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بدترین کسبها

قال رسول الله شر المکاسب کسب الربا؛(1641) بدترین کسبها کسبی است که آمیخته با ربا باشد.