تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صبر و ظفر

صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمی‏اند بر اثر صبر، نوبت ظفر آید