تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توبه باعث عفو گناهان است‏

فأولئک عسی الله أن یعفو عنهم و کان الله عفوا غفوراً؛(1043) ممکن است خداوند، آنها را مورد عفو قرار دهد؛ و خداوند، عفو کننده و آمرزنده است.