تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حفظ دوست خوب‏

بد کسی دان که دوست کم دارد زآن بتر چون گرفت بگذارد
سنایی‏