تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امید به خدا

یا من لا یجاوزه رجاء الراجین؛(425) ای کسی که امید امیدواران از او فراتر نمی‏رود.