تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

چه بد بنده‏ای است...

بئس العبد عبد له طمع یقوده و بئس العبد عبد له رغبه تذله؛(1240) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: چه بد بنده‏ای است بنده‏ای که طمعش او را به پیش براند چه بد بنده‏ای است بنده‏ای که میلش او را به خواری اندازد.