تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عقل و جوانی‏

بی‏عقل چو پیر و ناتوان می‏گردد برنائی جهل او عیان می‏گردد
اما چو خردمند به پیری برسد عقل و خردش باز جوان می‏گردد