تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ساده زیستی و گشایش‏

قلة العیال أحد الیسارین؛(1807) کمی زن و فرزند یکی از راههای گشایش است.