تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

قناعت و آزادگی‏

هست زیر فلک گردنده قانع آزاده و طامع بنده
جامی‏