تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شناخت سخاوت‏

عن علی (علیه السلام) فأما ما کان عن مسألة فحیاء و تذمم؛(1848) آنچه را که پس از سؤال کردن می‏بخشی برای حیاء و دوری از بدگویی‏هاست.