تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تأثر حکمت‏

سقراط را پرسیدند: حکمت چه وقت در تو مؤثر افتاد؟ گفت: آنگاه که نفس خویش را کوچک شمردم.(904)