تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رفیق سپس طریق!

امام علی (علیه السلام): سل عن الرفیق قبل الطریق؛(1621) پیش از سفر از همسفر جویا شو.