تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رندان بلاکش‏

ناز پروده، تنعم نبرد راه به دوست عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد
بنده می‏نالد به حق از درد خویش صد شکایت می‏کند از رنج خویش
حق همی گوید که آخر رنج و درد مر تو را لابه کنان و زار کرد
خوش همی آید مرا آواز تو و ان خدایا گفتن و آن راز تو
طوطیان و بلبلان را از پسند از خوش آوازی قفس در می‏کشند
زاغ و جغد را اندر قفس نی شنیده تاکنون اندر قصص