تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بی انصاف‏

هر که انصاف از او جدا باشد دد بود، دد، نه پادشا باشد
سنائی‏