تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ساده لوحی!

شخصی یک بز از شیخی دزدید. هر چه خواست او را به اعتراف مجبور کند، موفق نشد. بالأخره به او گفت: روز قیامت همین بز حاضر شده و در پیشگاه عدل الهی شهادت خواهد داد که از آن من بوده و تو آن را به سرقت برده‏ای! آن شخص با کمال سادگی به جناب شیخ گفت: اگر این بز در روز قیامت حاضر شد، ریش او را گرفته و به دستت خواهم داد!(1166)