تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

گمان، ملاک سنجش‏

ظن الانسان میزان عقله؛(1097) گمان‏های انسان وسیله سنجش عقل (و میزان تشخیص) ادراک آنان است.