تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تغافل در معاشرت‏

امام صادق (علیه السلام): صلاح حال التعایش و التعاشر مل‏ء مکیال ثلثاه فطنه و ثلثه تغافل؛(72) سامان یافتن همزیستی و معاشرت، به پیمانه‏ای پر می‏ماند که دو سومش هوشمندی و یک سومش نادیده گرفتن (خطای دیگران) است.