تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خاطر خوش‏

حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم