تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جهل از عوامل ظلم‏

قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و أخیه اذ أنتم جهلون؛(1391) گفت: آیا دانستید با یوسف و برادرش چه کردید، آنگاه که جاهل بودید؟!