تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

با توکل...

گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند
حافظ