تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عقل و دولت‏

عقل و دولت قرین یکدگرند هر که را عقل نیست دولت نیست
سعدی‏