تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ناکرده چو کرده‏

روزی فیلسوف دانا شیخ الرئیس ابو علی سینا به مجلس ابو سعید ابوالخیر در آمد. بر زبان ابوسعید سخن از اطاعت و معصیت گذشت. شیخ الرئیس این رباعی انشاد نمود:
ای نیک نکرده و بدی‏ها کرده وانگه به خلاص خود تمنا کرده!
بر عفو مکن تکیه، که هرگز نبود ناکرده چون کرده، کرده چون ناکرده!(220)