تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

محنت و منت‏

به نان خشک قناعت کنیم و جامه دلق که بار محنت خود به ز بار منت خلق
سعدی‏