تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حد سخاوت‏

قال أبو محمد العسکری (علیه السلام) ان للسخاء مقدارا فان زاد علیه فهو سرف؛(1843) امام عسکری (علیه السلام) فرمودند: برای سخاوت مقداری است که اگر از آن حد تجاوز کند، اسراف است.