تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تواضع و تکریم‏

از تواضع گرامیت سازند و زتکبر به خاکت اندازند
مکتبی‏