تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رابطه توحید و توکل‏

و لئن سألتهم من خلق السموت و الأرض لیقولن الله قل أفرءیتم ما تدعون من دون الله ان أرادنی الله بضر هل هن کشفت ضره أو أردانی برحمة هل هن ممسکت رحمته قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون؛(945) و اگر از آنها بپرسی: چه کسی آسمانها و زمین را آفریده؟ حتماً می‏گویند: خدا! بگو: آیا هیچ درباره معبودانی که غیر از خدا می‏خوانید اندیشه می‏کنید که اگر خدا زیانی برای من بخواهد، آیا آنها می‏توانند گزند او را برطرف سازند؟! و یا اگر رحمتی برای من بخواهد، آیا آنها می‏توانند جلو رحمت او را بگیرند؟! بگو: خدا مرا کافی است؛ و همه متوکلان تنها بر او توکل می‏کنند!