تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دنیا و اهل آن‏

ان العقلاء ترکوا فضول الدنیا فکیف الذنوب و ترک الدنیا من الفضل و ترک الذنوب من الفرض یا هشام ان العاقل نظر الی الدنیا و الی أهلها فعلم أنها لا تنال الا بالمشقة و نظر الی الاخرة فعلم أنها لا تنال الا بالمشقة فطلب بالمشقة أبقاهما؛(1487) عاقل به دنیا و اهل دنیا نگریست و دانست که دنیا جز با زحمت بدست نمی‏آید و به آخرت نگریست و دانست آن هم جز با زحمت بدست نمی‏آید، پس با زحمت در جستجوی پاینده‏تر آن برآمد.