تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نکات‏

... انسان در این دنیا، هر انسانی که باشد از انسان‏های بزرگ مثل انبیاء و اولیا تا هر جا که برسد، مورد امتحان است. امتحان ملازم با وجود انسان است و هیچ انسانی بدون امتحان نخواهد در این عالم زیست کند گاهی امتحان به خوف، به جوع، به نقص در اموال و انفس، به نقص در ثمرات و امثال این هاست(364).
مرام کمونیستی بیشتر از حسادت ناشی می‏شود که دیگری دارد و من ندارم؛ غافل از این که نعمت خدا تنها در دارایی و مال و ثروت نیست. آیا ثروتمند بیش از فقیر صحت، اولاد آرامش و راحتی و چیزهایی دیگر دارد؟! بنابراین، اگر دارایی‏ها و ناداری‏ها افراد من حیث المجموع حساب شود، می‏بینید که: ألمصائب بالسویه مقسومه بین البریه؛ گرفتاری‏ها به صورت مساوی و یکسان میان مردم تقسیم شده است.(365)
در قرآن حدود بیست مرتبه مسئله آزمایش و امتحان مطرح شده و از سنتهای الهی است.