تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بهشت و نیکی‏

چو در کار و کوشش شدی بردبار سعادت همی یابی اندر کنار
که یزدان یکتا ببخشد بهشت بدان کس که او بذر نیکی بکشت