تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

آثار زیانباری شهوت‏پرستی‏

از بحث‏های قبل روشن شد که شهوت دارای مفهوم عام و وسیعی بوده و شامل هرگونه دوست داشتن، تمایل و رغبت به درک لذّت و خواهش نفس می‏شود. بدون این که اختصاص به شهوت جنسی داشته باشد، گرچه گاهی در خصوص شهوت جنسی نیز به کار رفته است.
در قرآن مجید نیز این مفهوم در یازده مورد به صورت عام استفاده شده است و تنها در دو مورد در معنی خاص آن به کار رفته است. در روایات اسلامی و کلمات علمای اخلاق نیز اغلب در مفهوم عام به کار رفته که در مقابل آن واژه عفت به معنی خویشتن‏دارای و چشم‏پوشی از لذایذ گناه آلوده مادی به کار می‏رود.
این مفهوم بیشتر در موارد منفی به کار می‏رود، اما گاهی در موارد مثبت نیز به کار رفته است، مانند، آن جایی که خداوند خطاب به بهشتیان می‏فرماید: ...و لکم فیها ما تشتهی أنفسکم...؛ هر چه را دوست بدارید و به آن تمایل داشته باشید، در بهشت برای شما فراهم است(462) یا آنجایی که می‏فرمایند: ...فیها ما تشتهیه الأنفس و تلذّ الاعین...؛ در بهشت آنچه دل‏ها می‏خواهد و چشم از آن لذّت می‏برد، موجود است.(463)
به هر حال این واژه، بیشتر دارای بار منفی بوده و در مواردی که هوا و هوس افراطی بر انسان چیره گشته و تمایلات ویرانگر و گناه‏آلود بر تمام وجودش مستولی گردد به کار می‏رود.
این واژه و مشتقات آن، در قرآن مجید، سیزده مورد به کار رفته که شش مورد آن دارای مفهوم مثبت و هفت مورد آن دارای مفهوم منفی است.
به هر حال شهوت به هر معنی که باشد، هرگاه مفهوم خاص آن که همان خواست‏های افراطی و شهواتی است مورد نظر باشد؛ آثار زیانباری به دنبال خواهد داشت که به وضوح قابل مشاهده است که ضمن توجّه به روایاتی که در فصل قبل آوردیم؛ باید اذعان داشت که سر تا سر تاریخ نیز مملو از پیامدهای نامطلوب شهوت‏پرستی‏هاست که به طور خلاصه می‏توان به عناوین زیر، اشاره کرد: