تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

2- بی‏اعتنایی به حدیث اجتماعی و شخصیّت انسانی‏

بی‏اعتنایی به آبرو و حیثیت اجتماعی و ضعف شخصیت انسانی، اغلب سبب آلودگی به انواع شهوات می‏شود، در حالی که آبرو و شخصیّت انسانی و توجّه به حیثیت اجتماعی، انسان را - هر چند که ایمان به خدا نیز نداشته باشد - در برابر طغیان شهوات، کنترل می‏کند.
به همین دلیل، در جوامع غیر دینی، افراد آبرومند و باشخصیّت، کمتر تسلیم طغیان شهوات گشته و به شکم‏پرستی و شهوات بی‏قید و شرط جنسی روی می‏آورند؛ زیرا آبرو و حیثیت اجتماعی و شخصیت انسانی آنها، سدی است در برابر طغیان شهوات.
بنابراین همیشه تنها افراد رذل و بی‏شخصیّت، در چنگال این امور گرفتار می‏گردند.