تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

4- پیامدها و آثار سوء حسد

حسد آثار بسیار زیانباری از نظر فردی و اجتماعی و مادّی و معنوی به بار می‏آورد و کمتر صفتی از صفات رذیله است که این همه پیامدهای سوء داشته باشد، مهمترین آنها آثار زیر است:
نخست آنکه حسود دائماً ناراحت است و همین امر سبب بیماری جسمی و روانی او می‏شود، هر اندازه دیگران صاحب موفّقیّت بیشتر و نعمت‏های فزون‏تر گردند او به همان اندازه ناراحت می‏شود تا آنجا که گاه خواب و آرامش و استراحت را به کلّی از دست می‏دهد و بیمار و رنجور و نحیف و ضعیف می‏شود، در حالی که امکانات خوبی دارد و اگر این رذیله را از خود دور می‏ساخت برای خودش زندگی آبرومند و مرفّهی داشت.
در احادیث فراوانی به این نکته توجّه شده و معصومین علیم السّلام نسبت به آن هشدار داده‏اند، از جمله در حدیثی از امیرمؤمنان علی علیه السّلام می‏خوانیم که فرمود: أسوء النّاس عیشاً الحسود!؛ بدترین مردم از نظر (آرامش در) زندگی حسود است!(183)
همین معنی در حدیث دیگری از آن حضرت علیه السّلام به صورت فشرده‏تری نقل شده که فرمود: لا راحة لحسود؛ حسود راحتی ندارد!(184)
در تعبیر دیگری از همان حضرت می‏خوانیم: الحسد شَرّ الأمراض؛ حسد بدترین بیماریهاست!(185)
و در تعبیر دیگری آمده است: العجب لغفلة الحسّاد عن سلامة الاجساد؛ تعجّب می‏کنم چگونه حسودان برای سلامتی جسم خود ارزش قائل نیستند و از آن غافلند!(186)
این سخن را با حدیث دیگری از آن حضرت به پایان می‏بریم، هر چند احادیث در این زمینه بسیار است، فرمود: ((الحسد لایجلب الّا مضرّة و غیظاً، یوهن قلبک، و یمرض جسمک؛ حسد جز زیان و خشم چیزی در وجود انسان ایجاد نمی‏کند، حسد سبب می‏شود که قلب انسان ناتوان و جسم او بیمار گردد!(187)
دیگر اینکه زیانهای معنوی حسد از زیانهای مادّی و جسمانی آن به مراتب بیشتر است، زیرا حسد ریشه‏های ایمان را می‏خورد و نابود می‏کند و انسان را نسبت به عدل و حکمت الهی بدبین می‏سازد، چرا که حسود در اعماق قلبش به بخشنده نعمت‏ها یعنی خداوند بزرگ معترض است!
در حدیث معروفی از امیرمؤمنان علی علیه السّلام می‏خوانیم: لاتحاسدوا فأنّ الحسد یأکل الایمان کما تأکل النّار الحطب؛ نسبت به یکدیگر حسد نورزید، چرا که حسد ایمان را می‏خورد همان‏گونه که آتش هیزم را می‏خورد!(188)
همین معنی از بنیانگذار اسلام پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و از فرزند گرامیش امام باقر علیه السّلام نیز نقل شده است.
در حدیث دیگری که مرحوم کلینی در کافی آورده است از امام صادق علیه السّلام می‏خوانیم: آفة الدّین الحسد و العُجب و الفخر؛ آفت دین و ایمان، حسد و خودبرتربینی و فخرفروشی است!(189)
از همان بزرگوار علیه السّلام نقل شده است که فرمود: انّ المؤمن یغبط و لایحسد، و المنافق یحسد و لایغبط!؛ مؤمن غبطه می‏خورد (و تمنّای نعمت‏هایی شبیه دیگران می‏کند ولی) حسد نمی‏ورزد، در حالی که منافق حسد می‏ورزد و غبطه نمی‏خورد!(190)
از این حدیث به خوبی استفاده می‏شود که حسد با روح ایمان سازگار نیست و هماهنگ با نفاق است.
در بحث‏های گذشته نیز در حدیث قدسی خواندیم که خداوند به موسی بن عمران فرمود: از حسد بپرهیز که حسود نسبت به نعمت‏های من خشمگین است و با قسمت من در میان بندگانم مخالف می‏باشد!
سوّمین اثر زیانبار دیگر حسد این است که حجاب ضخیمی در برابر معرفت و شناخت حقایق می‏افکند، چرا که حسود نمی‏تواند نقطه‏های قوّت محسود را ببیند هر چند استاد و مربّی و بزرگ او باشد، بلکه دائماً چشم او در پی جستجو برای نقاط ضعف است و ای بسا به خاطر حسد، خوبی را بدی و نقاط قوّت را ضعف بپندارد و از آنها دوری کند. به همین دلیل از امیرمؤمنان علی علیه السّلام می‏خوانیم: الحسد حبس الرّوح؛ حسد روح انسان را زندانی می‏کند و از درک حقایق بازمی‏دارد.(191)
چهارمین اثر زیانبار حسد این است که انسان دوستان خود را از دست می‏دهد، زیرا هر کس دارای نعمتی است که احیاناً دیگری ندارد و اگر انسان دارای صفت رذیله حسد باشد طبعاً نسبت به همه مردم حسد می‏ورزد و همین امر سبب می‏شود که افراد از او دوری کنند و پیوندهای محبّت میان او و دیگران گسسته شود.
شاهد این سخن کلام پُر باری است که از امیرمؤمنان علی علیه السّلام نقل شده که فرمود: الحسود لا خلّة له؛ حسود، دوستی ندارد.(192)
پنجمین اثر سوء حسد آن است که انسان را از رسیدن به مقامات والا بازمی‏دارد به گونه‏ای که شخص حسود هرگز نمی‏تواند از مدیریّت بالایی در جامعه برخوردار شود چرا که حسد، دیگران را از گرد او پراکنده می‏کند و کسی که دارای قوّه دافعه است هرگز به بزرگی نمی‏رسد.
شاهد این سخن گفتار دیگری از علی علیه السّلام است که فرمود: الحسود لایسود؛ حسود هرگز به سیادت و بزرگی نمی‏رسد.(193)
ششمین اثر بسیار منفی حسد آلوده شدن به انواع گناهان دیگر است، زیرا حسود برای رسیدن به مقصد خود یعنی زایل کردن نعمت از دیگران، به انواع گناهان مانند ظلم و غیبت و تهمت و دروغ و سعایت و غیر آن متوسّل می‏شود و تمام نیروی خود را به کار می‏گیرد تا محسود را به زمین زند لذا از هر وسیله نامشروعی برای وصول به این مقصد نامشروع کمک می‏گیرد.
باز شاهد این سخن، کلام نورانی دیگری از امیرمؤمنان علی علیه السّلام است که فرمود: الحسود کثیر الحسرات، و متضاعف السیّئات؛ حسود بسیار حسرت و اندوه دارد و گناهانش پیوسته افزوده می‏شود!(194)
هفتمین بدبختی حسود این است که پیش از آنکه به محسود زیان برساند به خودش ضرر می‏زند، چرا که قبل از هر چیز خودش را گرفتار ناراحتی روح و جسم و عذاب دنیا و عقبی می‏سازد.
در احادیث اسلامی به این حقیقت اشاره شده، امام صادق علیه السّلام در حدیثی می‏فرماید: الحاسد مضرّ بنفسه قبل أن یضرّ بالمحسود، کابلیس اورث بحسده بنفسه اللّعنة، و لآدم علیه السّلام الاجتباء و الهدی...؛ حسود پیش از آنکه می‏تواند به محسود ضرر برساند به خویشتن زیان می‏رساند، مانند ابلیس که با حسدش لعنت برای خود آفرید و برای آدم برگزیدگی و هدایت.(195)