تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

آثار و پیامدهای بُخل‏

در میان صفات نکوهیده و رذایل اخلاقی کمتر صفتی به اندازه بُخل مشکل‏آفرین بوده و هست و پیامدهای سوء داشته و دارد، از جمله این که: گرچه بخیل در حفظ اموال خود می‏کوشد ولی بیش از آن، آبروی خود را از دست می‏دهد. در این رابطه نیز در روایات اسلامی اشاره‏هایی شده است که اجمالاً در ذیل مطرح می‏نماییم:
1- حضرت علی علیه السّلام می‏فرمایند: ألبخیل یسمح من عرضه بأکثر ممّا أمسک من عرضه؛ بخیل بیش از آنچه که از متاع دنیا برای خود نگهداری می‏کند، از عرض و آبروی خود می‏بخشد.(641)
2- بخیل زود دوستانش را از دست می‏دهد و در زندگی در برابر انبوه مشکلات غریب و تنها می‏ماند. امیرمؤمنان علی علیه السّلام در این رابطه می‏فرمایند: لیس لبخیل حبیب؛ بخیل یار و دوست ندارد!(642)
اگر بخیل زمان کوتاهی دوستانی داشته باشد، بُخل او سبب ذلّت دوستان و عزّت دشمنانش می‏شود. همان‏گونه که از امام علی علیه السّلام نقل شده است: ألبخل (البخیل) یذلّ مصاحبه و یعزّ مجانبه.(643)
3- بخیل، همیشه زحمت می‏کشد و ثمره کارش را وارثانش می‏برند؛ در دنیا بر خود سخت می‏گیرد و در آخرت نیز گرفتاریش به خاطر اندوختن اموال فراوان، زیاد است. حضرت علی علیه السّلام می‏فرمایند: ألبخیل خازن لورثته؛ بخیل خزانه‏دار ورثه خویش است (وارثانی که گاه یک درهم از اموال او را برایش انفاق نمی‏کنند).(644)
4- بخیل زندگی فقیرانه‏ای دارد؛ زیرا، هنگامی که بُخل انسان شدت می‏یابد، نسبت به خویشتن هم بخیل می‏شود و آسایش زندگی‏اش از بین می‏رود؛ زیرا، همیشه در فکر حفظ اموال خویش و افزودن آن است. گاهی نیز گرفتار حالات روانی زشت و سوءظن‏های شدید نسبت به اطرافیان خود می‏شود؛ مثلاً می‏پندارد که مردم چشم طمع در اموال او دوخته‏اند و با حسادت و عداوت به او می‏نگرند.
احادیث اسلامی اشارات زیبایی به این مسئله دارد، از جمله در حدیثی، امیرمؤمنان علی علیه السّلام می‏فرمایند: عجبت لشقیّ ألبخیل یتعجّل الفقر الّذی منه هرب و یفوته الغنی الّذی ایّاه طلب فیعیش فی الدّنیا عیش الفقراء و یحاسب فی الآخرة حساب الأغنیاء؛ از بخیل بدبخت در شگفتم! به سرعت، سوی فقر پیش می‏رود که از آن می‏گریزد غنا و بی‏نیازی را که می‏طلبد، از دست می‏دهد؛ در دنیا فقیرانه زندگی می‏کند و در آخرت باید حساب اغنیا را بپردازد.(645)
در حدیث دیگری از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نقل شده است: أقل النّاس راحة البخیل؛ آرامش و آسایش بخیل از تمام مردم کمتر است.(646)
5- بُخل موجب بدنامی و سوء شهرت و لعن و نفرین مردم می‏شود؛ همان‏گونه که امیرمؤمنان علی علیه السّلام فرمودند: بالبخل تکثر المسبّة؛ به خاطر بخل، بدگویی و دشنام مردم زیاد می‏شود.(647)
6- بُخل جامع بسیاری از اخلاق رذیله و صفات نکوهیده است و بسیاری از رذایل اخلاقی از آن منشأ می‏گیرد؛ مانند سوءظن، حسد، ترس، جُبن، از دست دادن اخلاص نیّت و صفای باطن و گرفتاری در چنگال قساوت قلب؛ حضرت علی علیه السّلام در این زمینه می‏فرمایند: النّظر الی البخیل یقسی القلب.(648)
حدیث پُرمعنای دیگری از همان بزرگوار نقل شده است: البُخل جامع لمساوی العیوب و هو زمام یقاد به الی کلّ سوء؛ بُخل جامع تمام عیبها و زمامی است که انسان را به هر بدی می‏کشد.(649)