تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

1- تعریف و حقیقت تکبّر

بزرگان اخلاق گفته‏اند: اساس تکبّر این است که انسان از اینکه خود را برتر از دیگری ببیند احساس آرامش کند، بنابراین تکبّر از سه عنصر تشکیل می‏شود: نخست اینکه برای خود مقامی قائل شود، دیگر اینکه برای دیگری نیز مقامی قائل شود و در مرحله سوم مقام خود را برتر از آنها ببیند و احساس خوشحالی و آرامش کند.
از همین رو گفته‏اند تکبّر (خودبرتربینی) با عُجب (خودبزرگ‏بینی) تفاوت دارد، در عُجب هیچ‏گونه مقایسه‏ای با دیگری نمی‏شود، بلکه انسان به خاطر علم یا ثروت یا قدرت و یا حتّی عبادت، خود را بزرگ می‏بیند، هر چند فرضاً کسی جز او در جهان نباشد، ولی در تکبّر حتماً خود را با دیگری مقایسه می‏کند و برتر از او می‏بیند.
واژه کبر و تکبّر گاه به آن حالت نفسانی که در بالا اشاره شد گفته می‏شود و گاه به عمل یا حرکتی که ناشی از آن است، مثلاً چنان می‏نشیند یا راه می‏رود یا سخن می‏گوید که نشان می‏دهد خود را برتر از همه اطرافیانش می‏بیند، این اعمال و حرکات را نیز تکبّر می‏نامند که ریشه اصلیش همان حالت باطنی و درونی است.
نشانه‏های تکبّر، بسیار زیاد است، از جمله اینکه افراد متکبّر انتظارات زیادی از مردم دارند، انتظار دارند دیگران به آنها سلام کنند، کسی پیش از آنها وارد مجلس نشوند، همیشه در صدر مجلس جای گیرند، مردم در برابر آنها کوچکی کنند، کسی از آنان انتقاد نکند و حتّی پند و اندرز نگوید، همه برای آنها امتیازی قائل شوند و حریمی نگه دارند، مردم در برابر آنها دست به سینه باشند و همیشه از عظمت آنان سخن بگویند.
بدیهی است ظهور و بروز این حالات تابع درجه شدّت و ضعف تکبّر است، در بعضی همه این نشانه‏ها ظاهر می‏شود و در بعضی قسمتی از اینها!
این حالات و حرکات ریشه‏های درونی دارد، گاه بسیار ضعیف و پنهان است به طوری که ممکن است افراد در برخوردهای نخستین هرگز متوجّه آن نشوند و حتّی این صفت مذموم را با نقطه‏های مثبت و قوّت (مانند اعتماد به نفس و بزرگی شخصیّت) اشتباه کنند و گاه به قدری آشکار است که هر کس از دور متوجّه آن می‏شود.