تربیت
Tarbiat.Org

به سوی او
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

پاورقی

1 - فجر (89)، 27 ـ 30.
2 - ر. ك: بقره (2)، 30 ـ 34.
3 - تین (95)، 4.
4 - مؤمنون (23)، 14.
5 - اسراء (17)، 70.
6 - قمر (54)، 55.
7 - تین (95)، 5.
8 - اعراف (7)، 179.
9 - انفال (8)، 22 و 55.
10 - نظیر این آیه: وَ یُزَكِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ؛ آل عمران (3)، 164.
11 - نظیر این آیه: وَ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ یُزَكِّیهِمْ؛ بقره (2)، 129.
12 - جمعه (62)، 2.
13 - بحار الانوار، ج 2، باب 8، روایت 83.
14 - شمس (91)، 9ـ10.
15 - قصص (28)، 56.
16 - نساء (4)، 49.
17 - واقعه (56)، 64.
18 - تكویر (81)، 29.
19 - نساء (4)، 49.
20 - آل عمران (3)، 164.
21 - شمس (91)، 9.
22 - صافات (27)، 24.
23 - تكاثر (102)، 8.
24 - جمعه (62)، 2.
25 - قیامه (75)، 2.
26 - فجر (89)، 27ـ28.
27 - حجر (15)، 29.
28 - اعراف (7)، 189.
29 - همان.
30 - نساء (4)، 1.
31 - مدثر (74)، 38.
32 - انعام (6)، 93.
33 - زمر (39)، 42.
34 - انفال (8)، 24.
35 - یس (36)، 70.
36 - همان، 11.
37 - شمس (91)، 1ـ9.
38 - احزاب (33)، 41ـ42.
39 - طه (20)، 14.
40 - شمس (91)، 7ـ10.
41 - بقره (2)، 24.
42 - همزه (104)، 6ـ7.
43 - مفاتیح الجنان، مناجات خمس عشرة، مناجات الذاكرین. مناجات «خمس عشرة» پانزده مناجات از مناجات هاى امام سجّاد(علیه السلام) است.
44 - محمد (47)، 15.
45 - واقعه (56)، 19.
46 - محمد (47)، 15.
47 - زمر (39)، 3.
48 - بحار الانوار، ج 4، باب 5، روایت 2.
49 - نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، خطبه 178.
50 - نساء (4)، 56.
51 - نبأ (78)، 40.
52 - یونس (10)، 44.
53 - انعام (6)، 130.
54 - شمس (91)، 8.
55 - بحار الانوار، ج 8، باب 23، ص 92.
56 - ق (50)، 35.
57 - همان.
58 - انفال (8)، 22.
59 - نبأ (78)، 40.
60 - شمس (91)، 7ـ8.
61 - همان، 9.
62 - همان، 10.
63 - انعام (6)، 160.
64 - بقره (2)، 261.
65 - انعام (6)، 160.
66 - شمس (91)، 7ـ10.
67 - بقره (2)، 213.
68 - زمر (39)، 3.
69 - نجم (53)، 8ـ9.
70 - اصول كافى، ج 2، ص 252، روایت 7.
71 - طلاق (65)، 3.
72 - غافر (40)، 44.
73 - تحریم (66)، 11.
74 - شمس (91)، 9.
75 - شمس (91)، 7ـ10.
76 - نحل (16)، 75.
77 - ذاریات (51)، 56.
78 - یس (36)، 60ـ61.
79 - بحار الانوار، ج 102، باب 8، روایت 6.
80 - نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، خطبه 184.
81 - بحار الانوار، ج 69، باب 37، روایت 23.
82 - نحل (16)، 75.
83 - نازعات (79)، 24.
84 - نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، كلمات قصار، ش 229.
85 - بحار الانوار، ج 70، باب 53، روایت 1.
86 - همان، ج 77، باب 2، روایت 6.
87 - مفاتیح الجنان، دعاى كمیل.
88 - ص (38)، 83.
89 - انعام (6)، 79.
90 - همان، 162.
91 - ذاریات (51)، 56.
92 - شمس (91)، 7ـ8.
93 - ص (38)، 82.
94 - نازعات (79)، 24.
95 - غافر (40)، 36ـ37.
96 - قصص (28)، 38.
97 - اسراء (17)، 102.
98 - نحل (16)، 75.
99 - بحار الانوار، ج 98، باب 2، روایت 3.
100 - یس (36)، 82.
101 - یوسف (12)، 106.
102 - نساء (4)، 48 و 116.
103 - فرقان (25)، 23.
104 - نور (24)، 39.
105 - بقره (2)، 4.
106 - نمل (27)، 66.
107 - بحار الانوار، ج 70، باب 52، روایت 17.
108 - جاثیه (45)، 23.
109 - یونس (10)، 44.
110 - توبه (9) 128: بر او [ پیامبر] دشوار است كه شما در رنج بیفتید، به [ هدایت] شما حریص و نسبت به مؤمنان دل سوز و مهربان است.
111 - نجم (53)، 29.
112 - یس (36)، 9ـ10.
113 - فاطر (35)، 18.
114 - اعراف (7)، 179.
115 - حشر (59)، 19.
116 - Kierkegaard
117 - جمعه (62)، 5.
118 - اعراف (7)، 176.
119 - بحار الانوار، ج 33، باب 29، روایت 686.
120 - حجر (15)، 29 و ص (38)، 72.
121 - ر. ك: اسفار: ج 8، ص 355.
122 - بقره (2)، 177.
123 - مائده (5)، 69.
124 - توبه (9)، 18.
125 - احزاب (33)، 21.
126 - مجادله (58)، 22.
127 - طلاق (65)، 2.
128 - نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، خطبه 194.
129 - همان، خطبه 172.
130 - انبیاء (21)، 1.
131 - یونس (10)، 7ـ8.
132 - ق (50)، 22.
133 - اعراف (7)، 179.
134 - ص (38)، 26.
135 - عنكبوت (29)، 65.
136 - انعام (6)، 42.
137 - اعراف (7)، 94.
138 - طلاق (65)، 10.
139 - حجر (15)، 9.
140 - انبیا (21)، 105.
141 - مؤمنون (23)، 115.
142 - ابراهیم (14)، 7.
143 - صافات (37)، 13.
144 - زمر (39)، 45.
145 - صف (61)، 5.
146 - بقره (2)، 7.
147 - فرقان (25)، 43.
148 - روم (30)، 29.
149 - رعد (13)، 33.
150 - كهف (18)، 28.
151 - همان.
152 - لقمان (31)، 6.
153 - منافقون (63)، 9.
154 - تكاثر (102)، 1ـ2.
155 - نور (24)، 37.
156 - انفال (8)، 28.
157 - لقمان (31)، 33 و فاطر (35)، 5.
158 - نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، خ 81.
159 - آل عمران (92)، 3.
160 - احزاب (33) 41ـ42.
161 - انسان (76)، 25.
162 - طه (20)، 14.
163 - آل عمران (3)، 191.
164 - مائده (5)، 105.
165 - بحار الانوار، ج 2، باب 9، روایت 22.
166 - نور (24)، 35.
167 - حجر (15)، 29 و ص (38)، 72.
168 - احزاب (33) 41ـ42.
169 - آل عمران (3)، 41.
170 - بقره (2)، 201.
171 - ر. ك: ارشاد القلوب، ج 2، ص 217.
172 - مائده (5)، 105.
173 - بحار الانوار، ج 52، باب 22، روایت 73.
174 - همان، ج 93، باب 1، روایت 42.
175 - بحار الانوار، ج 87، باب 12، روایت 17.
176 - همان، ج 96، باب 36، روایت 4.
177 - مفاتیح الجنان، زیارت جامعه ائمة المؤمنین.
178 - ر. ك: اصول كافى، ج 2، باب اجتناب المحارم، روایت 4.
179 - مائده (5)، 93.
180 - بحار الانوار، ج 59، باب 24، روایت 35.
181 - نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، خ 178.
182 - همان.
183 - بقره (2)، 115.
184 - نحل (16)، 10ـ11.
185 - آل عمران (3)، 190.
186 - روم (30)، 23.
187 - همان، 21.
188 - انبیا (21)، 32.
189 - مائده (5)، 97.
190 - ابراهیم (14)، 5.
191 - قدر (97)، 3.
192 - مائده (5)، 3.
193 - حج (22)، 32.
194 - بقره (2)، 158.
195 - حج (22)، 32.
196 - زمر (39)، 45.
197 - كهف (18)، 57 و سجده (32)، 22.
198 - اعراف (7)، 179.
199 - زمر (39)، 45.
200 - واقعه (56)، 68ـ70.
201 - اعراف (7)، 179.
202 - حشر(59)، 19.
203 - مائده (5)، 105.
204 - مؤمنون (23)، 115.
205 - ص (38)، 26.
206 - جاثیه (45)، 34.
207 - طه (20)، 124 ـ 126.
208 - رعد (13)، 28.
209 - حشر(59)، 19.
210 - انعام (6)، 68.
211 - قرآن به وجود شیاطین انسى و جنى تصریح مى‌كند: وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِیّ عَدُوًّا شَیاطِینَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ؛ انعام (6)، 112.
212 - یس (36)، 69.
213 - طه (20)، 2ـ3.
214 - قمر (54)، 17، 22، 32 و 40.
215 - انعام (6)، 68.
216 - لقمان (31)، 13.
217 - نساء (4)، 48 و 116.
218 - نساء (4)، 140.
219 - نور (24)، 2.
220 - بحار الانوار، ج 72، باب 115، روایت 1.
221 - زمر(39)، 17ـ 18.
222 - انعام (6)، 68.
223 - نساء (4)، 140.
224 - همان.
225 - همان.
226 - بقره (2)، 191.
227 - نساء(14)، 140.
228 - اعراف (7)، 179.
229 - بحار الانوار، ج 71، باب 80، روایت 22: تَفَكُّرُ ساعة خَیْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَنَة.
230 - همان، ج 69، باب 37، روایت 23.
231 - عنكبوت (29)، 61.
232 - زمر (39)، 3.
233 - روم (30)، 21.
234 - همان، 24.
235 - واقعه (56)، 68ـ70.
236 - نحل (16)، 68ـ69.
237 - آل عمران (3)، 13.
238 - مرسلات (77)، 20ـ24.
239 - انفال (8)، 26.
240 - آل عمران (3)، 190ـ191.
241 - انبیا (21)، 16ـ17.
242 - مؤمنون (23)، 115.
243 - همان.
244 - اعراف (6)، 179.
245 - آل عمران (3)، 191.
246 - همان.
247 - بقره (2)، 29.
248 - انسان (76)، 2.
249 - كهف (18)، 29.
250 - آل عمران (3)، 191.
251 - روم (30)، 8.
252 - بقره (2)، 4.
253 - ص (38)، 26.
254 - بحار الانوار، ج 2، باب 9، روایت 22.
255 - حجر (15)، 29 و ص (38)، 72.
256 - بحار الانوار، ج 71، باب 80، روایت 22.
257 - همان، ج 69، باب 37، روایت 23.
258 - آل عمران (3)، 190ـ191.
259 - ر. ك: بحار الانوار، ج 33، باب 23، روایت 587؛ اصول كافى، ج 2، ص 418.
260 - بقره (2)، 219ـ220.
261 - اعلى (87)، 16ـ17.
262 - همان.
263 - محمد (47)، 15.
264 - واقعه (56)، 19.
265 - حجر (15)، 48.
266 - همان.
267 - مجادله (58)، 23.
268 - اعلى (87)، 16ـ17.
269 - احزاب (33)، 72.
270 - آل عمران (3)، 185.
271 - عنكبوت (29)، 64.
272 - فجر (89)، 24.
273 - یونس (10)، 24.
274 - كهف (18)، 45.
275 - اعراف (7)، 32.
276 - همان.
277 - مائده (5)، 87ـ88.
278 - سجده (32)، 17.
279 - عنكبوت(29)، 64.
280 - احزاب (33)، 4.
281 - حدید (57)، 27.
282 - بحار الانوار، ج 70، باب 51، روایت2.
283 - همان، ج 8، باب 23، روایت 112.
284 - نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، خطبه 32.
285 - همان، خطبه 34.
286 - همان، خطبه 98.
287 - همان.
288 - همان، كلمات قصار، كلمه228.
289 - همان، كلمه126.
290 - همان، خطبه 81.
291 - بحار الانوار، ج 8، باب 23، روایت 146.
292 - نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، خطبه 133.
293 - سجده (32)، 7.
294 - اعراف (7)، 32.
295 - بقره (2)، 172.
296 - نهج البلاغه، شرح و ترجمه فیض الاسلام، خطبه 98.
297 - بحار الانوار، ج 33، باب 20، روایت 524.
298 - سجده (32)، 7.
299 - اعراف (7)، 32.
300 - آل عمران (3)، 92.
301 - نساء(4)، 141.
302 - منافقون (63)، 8.
303 - بحار الانوار، ج 77، باب 3، روایت 6.
304 - شمس (91)، 7 ـ 10.
305 - تین (95)، 5.
306 - اعراف (7)، 179.
307 - نحل (16)، 70.
308 - یس (36)، 68.
309 - علق (96)، 19.
310 - زمر (39)، 3.
311 - قمر (54)، 54 ـ55.
312 - تحریم (66)، 11.
313 - فجر (89)، 27 ـ 30.
314 - ذاریات (51)، 56.
315 - آل عمران (3)، 190 ـ 191.
316 - بقره (2)، 25.
317 - نساء (4)، 124.
318 - رعد (13)، 29.
319 - كهف (18)، 30.
320 - انبیاء(21)، 94.
321 - طلاق (65)، 11.
322 - نمل (27)، 14.
323 - اسراء(17)، 102.
324 - قصص (28)، 38.
325 - غافر (40)، 36 ـ 37.
326 - نساء(4)، 170.
327 - تغابن (64)، 8.
328 - قیامه (75)، 3ـ5.
329 - نحل (27)، 14.
330 - بحار الانوار، ج 68، باب 25، روایت 1.
331 - آل عمران (3)، 20.
332 - نساء (4)، 57.
333 - جاثیه (45)، 23.
334 - بقره (2)، 177.
335 - بقره (2)، 285.
336 - مائده (5)، 69.
337 - اعراف (7)، 158.
338 - انعام (6)، 54.
339 - تغابن (64)، 8.
340 - همان، 11.
341 - نمل (27)، 14.
342 - اسراء (17)، 102.
343 - نساء (4)، 150 ـ 151.
344 - بقره (2)، 85.
345 - انفال (8)، 2.
346 - فتح (48)، 4.
347 - آل عمران (3)، 173.
348 - احزاب (33)، 22.
349 - ر. ك: بحار الانوار، ج 69، باب 32، روایت 9.
350 - همان، روایت 1.
351 - انفال (8)، 2.
352 - فتح (48)، 4.
353 - نساء (4)، 150 ـ 151.
354 - بقره (2)، 85.
355 - غرر الحكم و درر الكلم، ص 119.
356 - آل عمران (3)، 191.
357 - نمل (27)، 14.
358 - ر. ك: بحار الانوار، ج 68، باب 24، روایت 30.
359 - زمر (39)، 45.
360 - اعراف (7)، 179.
361 - بقره (2)، 171.
362 - نمل (27)، 14.
363 - آل عمران (3)، 61.
364 - ر. ك: بحار الانوار، ج 35، باب 7، روایت 1.
365 - نمل (27)، 14.
366 - آل عمران (3)، 173.
367 - احزاب (33)، 22.
368 - آل عمران (3)، 173.
369 - همان
370 - همان، 174.
371 - فتح (48)، 4.
372 - بحار الانوار، ج 87، باب 11، روایت 5.
373 - محمد (47)، 17.
374 - توبه (9)، 125.
375 - صف (61)، 5.
376 - زمر (39)، 23.
377 - اسراء (17)، 18ـ20.
378 - انفال (8)، 2.
379 - همان.
380 - همان.
381 - انفال (8)، 2.
382 - نمل (27)، 80.
383 - اسراء (17)، 82.
384 - فاطر (35)، 42.
385 - مدثر (74)، 30ـ31.
386 - انعام (6)، 160.
387 - نساء (4)، 145.
388 - بحار الانوار، ج 69، باب 33، روایت 22.
389 - انعام (6)، 79.
390 - روم (30)، 30.
391 - همان.
392 - انعام (6)، 79.
393 - همان، 162.
394 - مزمل (73)، 19 و انسان (76)، 29.
395 - انفال (8)، 2.
396 - بقره (2)، 257.
397 - نور (24)، 35.
398 - همان، 39ـ40.
399 - تغابن (64)، 11.
400 - انعام (6)، 122.
401 - بقره (2)، 157.
402 - فاطر (35)، 10.
403 - توبه (9)، 75ـ77.
404 - روم (30)، 10.
405 - بقره (2)، 45.
406 - زمر (39)، 45.
407 - روم (30)، 10.
408 - ابراهیم (14)، 18.
409 - نور (24)، 39.
410 - فرقان (25)، 23.
411 - كهف (18)، 103ـ106.
412 - جاثیه (45) 23.
413 - نحل (16)، 108.
414 - بقره (2)، 6ـ7.
415 - صف (61)، 5.
416 - اعراف (7)، 175ـ176.
417 - ر. ك: بحار الانوار، ج 5، باب 17، روایت 17.
418 - همان، ج 6، باب 20، روایت 75.
419 - روم (30)، 10.
420 - بقره (2)، 183.
421 - فرقان (25)، 27ـ28.
422 - ابراهیم (14)، 40.
423 - همان، 37.
424 - طه (20)، 13ـ14.
425 - مریم (19)، 30ـ31.
426 - لقمان (31)، 17.
427 - عنكبوت (29)، 45.
428 - بحار الانوار، ج 82، باب 1، روایت 36.
429 - همان، روایت 64.
430 - همان، روایت 63.
431 - جاثیه (45)، 23.
432 - یوسف (12)، 106.
433 - انعام (6)، 79.
434 - انعام (6)، 162.
435 - آل عمران (3)، 20.
436 - انعام (6)، 79.
437 - بحار الانوار، ج 82، باب 2، روایت 1.
438 - عنكبوت (29)، 45.
439 - بحار الانوار، ج 84، باب 15، روایت 3. متن روایت این‌چنین است: لاتلتفتوا فى صلوتكم فانه لا صلوة لملتفت و قال(صلى الله علیه وآله) اما یخاف الذى یحول وجهه فى الصلوة ان یحول اللّه وجهه وجه حمار.
440 - نساء (4)، 45.
441 - بحار الانوار، ج 79، ص 303.
442 - ر. ك: بحار الانوار، ج 72، باب 117، روایت 21.
443 - ماعون (107)، 4 ـ 6.
444 - نساء (4)، 142.
445 - نساء (4)، 38.
446 - انفال (8)، 47.
447 - ابراهیم (14)، 31.
448 - بحار الانوار، ج 70، باب 54، روایت 20.
449 - لیل (92)، 20.
450 - انعام (6)، 52.
451 - اصول كافى، ج 2، ص 259.
452 - ر. ك: فلاح السائل، ص 121.
453 - وسایل الشیعه، ج 16، ص 254.
454 - یوسف (12)، 106.
455 - بحار الانوار، ج 32، باب 12، روایت 394.
456 - بحار الانوار، ج 72، باب 116، روایت 32.
457 - انسان (76)، 9.
458 - بقره (2)، 265.
459 - ماعون ()، 4 ـ 5.
460 - مدثر (74). 40 ـ 43.
461 - صف (61)، 10ـ11.
462 - توبه (9)، 111.
463 - نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، حكمت 229.
464 - بحار الانوار، ج 77، باب 2، روایت 6.
465 - لقمان (31)، 14.
466 - بحار الانوار، ج 70، باب 43، روایت 9.
467 - همان، باب 53، روایت 1.
468 - حادقه (69)، 30ـ32.
469 - ابراهیم (14)، 16.
470 - انعام (6)، 70.
471 - ر.ك: بحارالانوار، ج 8، باب 24، روایت 1.
472 - اعراف (7)، 142.
473 - بحار الانوار، ج 82، باب 2، روایت 1.
474 - بقره (2)، 45.
475 - عنكبوت (29)، 45.
476 - بحار الانوار، ج 82، باب 1، روایت 41. متن روایت چنین است: انما منزلة الصلوات الخمس لامتى كنهر جار على باب احدكم فما ظن احدكم لو كان فى جسده درن ثم اغتسل فى ذلك النهر خمس مرات فى الیوم ا كان یبقى فى جسده درن فكذلك و اللّه الصلوات الخمس لامتى. شبیه این روایت از امام باقر(علیه السلام) در بحار الانوار، ج 82، باب 1، روایت 66 نیز نقل شده است.
477 - ر. ك: ارشاد القلوب، ج 2، ص 217.
478 - حجرات (49)، 14.
479 - اسراء (17)، 107ـ109.
480 - مریم (19)، 58.
481 - حشر (59)، 21.
482 - حدید (57)، 16.
483 - مریم (19)، 39.
484 - بحارالانوار، ج 73، باب 129، روایت 4.
485 - بحارالانوار، ج 70، باب 54، روایت 7.
486 - ر. ك: مفتاح الفلاح، ص 372.
487 - بقره (2)، 115.
488 - ر. ك: بحار الانوار، ج 84، باب 15، روایت 3.
489 - مؤمنون (23)، 1 ـ 2.
490 - بقره (2)، 45.
491 - طه (20)، 108.
492 - غاشیه (88)، 2.
493 - حدید (57)، 16.
494 - نازعات (79)، 24.
495 - جاثیه (45)، 23.
496 - همان.
497 - نازعات (79)، 24.
498 - حدید (57)، 16.
499 - بقره (2)، 74.
500 - مؤمنون (23)، 1 ـ 2.
501 - زمر (39)، 23.
502 - همان.
503 - همان، 45.
504 - مؤمنون (23)، 1 ـ 2.
505 - مریم (19)، 58.
506 - اسراء (17)، 107 ـ 109.
507 - بحار الانوار، ج 82، باب 4، روایت 2.
508 - مؤمنون (23)، 1ـ2.
509 - حشر (59)، 21.
510 - همان.
511 - بقره (2)، 74.
512 - اسراء (17)، 44.
513 - نور (24)، 41.
514 - ر. ك: مناقب، ج 4، ص 14.
515 - ر. ك: بحار الانوار، ج 28، باب 2، روایت 1.
516 - رعد (13)، 13.
517 - تحریم (66)، 6.
518 - بحار الانوار، ج 69، باب 37، روایت 23.
519 - مؤمنون (23)، 1 ـ 2.
520 - آل عمران (3)، 175.
521 - نازعات (79)، 40 ـ 41.
522 - مائده (5)، 3.
523 - یونس (10)، 62.
524 - مفاتیح الجنان، دعاى كمیل.
525 - ر. ك: مفاتیح الجنان، مناجات خمس عشره.
526 - همان.
527 - آل عمران (3)، 77.
528 - همان.
529 - بحار الانوار، ج 90، باب 8، روایت 2.
530 - بقره (2)، 115.
531 - عذابى دردناك.
532 - عذابى خوار كننده.
533 - ر. ك: بحار الانوار، ج 8، باب 24، روایت 1.
534 - یوسف (12)، 5.
535 - صحیفه سجادیه، دعاى 16.
536 - بحار الانوار، ج 4، باب 98، روایت 28.
537 - بقره (2)، 74.
538 - مفاتیح الجنان، دعاى ندبه.
539 - بحار الانوار، ج 2، باب 8، روایت 6.
540 - مائده (5)، 82ـ83.
541 - مفاتیح الجنان، دعاى عرفه.
542 - بحار الانوار، ج 91، باب 32، روایت 21.
543 - مؤمنون (23)، 108.
544 - مفاتیح الجنان، مناجات شعبانیه.
545 - بحار الانوار، ج 8، باب 21، روایت 82.