تربیت
Tarbiat.Org

به سوی او
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

درس دهم:یاد خدا، هویت بخش انسان