تربیت
Tarbiat.Org

به سوی او
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

درس بیست و چهارم:نقش «نیت» در تعالى و سقوط انسان