تربیت
Tarbiat.Org

به سوی او
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

درس یازدهم:ذكر لفظى و ذكر قلبى