تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

1. اصل تأمین نیازهای جنسی

نخستین عاملی که زن و مرد را به هم نزدیک می سازد و زندگیِ مشترک و پیوند آن دو را ایجاب می کند، غریزه جنسی است. مرد نیاز جنسی زن را تأمین می کند و متقابلا، زن هم نیاز جنسیِ مرد را برطرف می سازد و این نیاز متقابل، تا حدود زیادی، پیوند دائمی یا طولانیِ آن دو را سبب می شود. تأمین این نیاز متقابل، مبنا و اساس بسیاری از احکام خانواده است.
﴿ صفحه 72﴾