تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

الف) روابط عادلانه و غیرعادلانه

موضوع عدل، روابط متقابل انسان ها در جامعه است که باید نوعی توازن بر آن ها حکمفرما باشد تا در این روابط و داد و ستدها به کسی ظلم و اجحاف نشود؛ اما آن چه زیر عنوان احسان قرار می گیرد، یک طرفه است و موضوع ظلم و عدل شمرده نمی شود، بلکه ایثار و از خود گذشتگی خواهد بود. در امور مالی، کسانی که به دیگران کمک بلاعوض کنند، کارشان زیر عنوان احسان قرار می گیرد.
اساس و محور بحث در آن چه در امور مالی، زیر عنوان عدل قرار می گیرد، احترام به
﴿ صفحه 286﴾
مالکیت است؛ یعنی چون هر مالی مالک خاص خود را دارد، باید حق مالکیت آنان محترم شمرده شود و مورد تجاوز و دستبرد دیگران قرار نگیرد و اگر مبادلاتی انجام می گیرد، با مالکیت و حقوق طرفین متناسب باشد.