تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

فصل یازدهم:ارزشهای اخلاقی در گفت و شنود

• الف) اخلاق اسلامی در سخن گفتن
• قرآن و سخن گفتن
• مفهوم صداقت در قرآن
• افترا به خداوند
• نفاق
• کتمان حق
• امر به معروف و نهی از منکر
• مراتب امر به معروف
• حد و مرز امر به معروف
• نهی از منکر و قیام علیه فساد
• امر به معروف و اقتدار و آمریّت
• آیا دروغ، همیشه مذموم است؟
• سخنان بیهوده یا سرگرم کننده
• ب) اخلاق اسلامی در سخن شنیدن
• انواع سخن شنیدن
• رابطه حق و اهل حق
• اعتماد به اکثریت
• گوش دادن به لهو و لغو
• ج) مباحثه یا گفت و شنود چند طرفه
﴿ صفحه 327﴾