تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

دیدگاه های مهم درباره حق

به طور کلی، در این مسئله، چند نظر اصلی و متضاد وجود دارد: