تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

ج) طمع در اموال دیگران

عامل سوم در قتل های متعارف، طمع در اموال دیگران است. کسی که می خواهد اموال شخص دیگری را تصاحب کند، و تا او زنده است نمی تواند به خواسته خود برسد. گاهی این انگیزه در وی چنان قوی است که او را وادار به قتل صاحب مال می کند تا بدین وسیله، مانع دست یابی به این خواسته اش را از پیش پای خود بردارد.