تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

احسان به غیر محارب

همان طور که در جامعه اسلامی، مؤمنان باید به مستمندان و کسانی که محرومیت هایی دارند، احسان کنند، در ارتباط با جوامع خارج از جامعه اسلامی نیز احسان به دیگران، یعنی غیر مسلمان هایی که غیر حربی اند، قابل طرح است؛ مثلا اگر یک جامعه غیر حربی، که با مسلمان ها معاهده و پیمان دارد، دچار قحطی و خشکسالی یا سیل و زلزله و امثال این مشکلات شد، بسیار به جا است که مسلمان ها به افراد آن جامعه احسان کنند و در چنین روزهای سختی، دست آنان را بگیرند. به هر حال، ارزش احسان، همان طور که درباره مسلمان ها مطرح می شد، درباره کفار غیر حربی نیز مطرح می شود.