تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

فصل هفتم:وفای به عهد و ادای امانت

• حکم عقل درباره وفای به عهد و امانت داری
• مستقلات عقلیه در احکام عملی
• عهد یک طرفه
• عهد دوطرفی (قرارداد)
• ابعاد فقهی و حقوقیِ عهد
• بُعد اخلاقی معاهدات
• نقض عهد در قرآن
• تعهدات انسانی یا قراردادهای اجتماعی
• ارزش اخلاقی و اجتماعی امانت
﴿ صفحه 167﴾