تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

فصل نهم:آداب معاشرت

• قرآن و سلام
• اهمیت سلام
• دیدگاه قرآن درباره نجوا
• نتیجه
• رعایت آداب ویژه پیامبر
﴿ صفحه 247﴾